دپارتمان بازی های چسبینو (استیکی جیم)

فرم سفارش تهیه بسته چسبینو

آلبومی از تصاویر آماده سازی پکیج چسبینو

تیم های شرکت کننده در لیگ استیکی جیم کودکان

تیم هوتک میناب

تیم کاتمیس آمل

تیم پارمیس و پردیس بندرعباس

تیم مهراندیش شهرستان نور

تیم توکا پاکدشت

تیم چابک تهران

تیم پرستش قم

تیم کمیته بازی و ورزش تهران

تیم داژبال دزفول

تیم تبکا بابل

تیم توکا مشگین شهر

تیم چابک تهران

تیم ستارگان برتر تهران

تیم هم نفس اصفهان

تیم گندمک تهران

تیم کمیته بازی و ورزش ماهشهر

تیم پیشرو شهریار

 

 

نتایج لیگ بازی و ورزش کودکان استیکی جیم