قابل توجه مربیان عزیز!

نکته بسیار مهم:

در چالش پایانی که در روز چهارشنبه 20 اسفند برگزار خواهد شد، حضور حداقل اعضای شرکت کننده هر تیم، 5 نفر می باشد.

اگر تعداد نفرات از 5 نفر کمتر باشد، به دلیل نوع حرکت، امکان تحلیل و محاسبه رتبه تیم امکان پذیر نخواهد بود.

ورود