مربیان و موسسات حوزه بازی و ورزش کودکان (عضو یا غیرعضو کانون) با ثبت نام در سایت می توانند یک فضای کاری در اختیار داشته باشند و منابع آموزشی ابتکاری خود را به شکل فیلم های آموزشی، کتابچه و برشور و... به منظور فروش یا ارائه رایگان به عموم در سایت قرار دهند. تکمیل تمام اطلاعات زیر الزامی است.