مربیان

 

نام و نام خانوادگی:

حسین حسین زاده
 

تحصیلات:

کارشناس ارشد

روانشناسی ورزشی

مدرک:

دارای مدرک مربیگری

بازی و ورزش کودکان
 

سابقه کار در حوزه بازی و ورزش کودکان:

4 سال

نام و نام خانوادگی:

مهسا آقاپور
 

تحصیلات:

کارشناس ارشد

رشد حرکتی

مدرک:

دارای مدرک مربیگری

بازی و ورزش کودکان
 

سابقه کار در حوزه بازی و ورزش کودکان:

5 سال

نام و نام خانوادگی:

علی بهشتی زواره
 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد

بیومکانیک ورزشی

مدرک:

دارای مدرک مربیگری

بازی و ورزش کودکان
 

سابقه کار در حوزه بازی و ورزش کودکان:

9 سال

 

نام و نام خانوادگی:

شادی موسوی
 

تحصیلات:

دانشجوی مقطع دکتری

رفتار حرکتی
 

مدرک:

دارای مدرک مربیگری

بازی و ورزش کودکان
 

سابقه کار در حوزه بازی و ورزش کودکان:

4 سال

نام و نام خانوادگی:

محمد هادی رسالتی
 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد

رشد حرکتی
 

مدرک:

دارای مدرک مربیگری

بازی و ورزش کودکان
 

سابقه کار در حوزه بازی و ورزش کودکان:

4سال

نام و نام خانوادگی:

فائزه ایوانی
 

تحصیلات:

کاردانی نقاشی و

هنرهای تجسمی
 

مدرک:

دارای مدرک مربیگری

بازی و ورزش کودکان
 

سابقه کار در حوزه بازی و ورزش کودکان:

4 سال