بسته های آموزشی شگفت انگیز

۷۰۲۷ دقیقه محتوای آموزشی

ردیف

عنوان دوره

مجموع ساعت دوره

نام مدرسین دوره

هزینه دوره

تهیه دوره

1

منتخب اولین دوره بین المللی

2 ساعت و 46 دقیقه خانم پروفسور بلما توگرول

رایگان

کلیک اینجا

آقای دکتر امین غلامی
آقای محمدیان
دکتر علی کاشی
دکتر حامد عباسی
دکتر صالح رفیعی
آقای مهرداد نظام آبادی
 
 
2
 
 
 
 
دومین دوره بین المللی
 
 
 
 
9 ساعت و 25 دقیقه
 
 
دکتر امین غلامی

280 هزار تومان

کلیک اینجا

آقای دومنیک چیکت
دکتر صالح رفیعی
دکتر حامد عباسی
دکتر فرهاد قدیری
دکتر علی کاشی
آقای مهرداد نظام آبادی
آقای محسن محمدی پناه
3
سومین دوره بین المللی
8 ساعت و 33 دقیقه
دکتر امین غلامی

280 هزار تومان

کلیک اینجا

آقای دومنیک چیکت
دکتر فرهاد قدیری
دکتر حامد عباسی
آقای محسن محمدی پناه
4
چهارمین دوره بین المللی
11 ساعت و 20 دقیقه
دکتر امین غلامی

320 هزار تومان

کلیک اینجا

آقای دومنیک چیکت
دکتر محمودخانی
دکتر صالح رفیعی
دکتر حامد عباسی
آقای مهرداد نظام آبادی
آقای دهنوی
5
پنجمین دوره بین المللی
13 ساعت و 33 دقیقه
دکتر امین غلامی

380 هزار تومان

کلیک اینجا

دکتر یوهان پیون
دکتر حامد عباسی
دکتر حمید رجبی
دکتر فرزانه نوریان
دکتر رضا موحدی
دکتر صالح رفیعی
آقای مهرداد نظام آبادی
6
 
ششمین دوره بین المللی
 
7 ساعت و 40 دقیقه
دکتر امین غلامی

350 هزار تومان

کلیک اینجا

آقای ادیز توکسوی
آقای دومنیک چیکت
دکتر صالح رفیعی
آقای هادی حسنعلی
7
هفتمین دوره بین المللی
8 ساعت و 8 دقیقه
دکتر امین غلامی

350 هزار تومان

کلیک اینجا

آقای ادیز توکسوی
آقای دومنیک چیکت
دکتر صالح رفیعی
آقای هادی حسنعلی
8
هشتمین دوره بین المللی
8 ساعت و 7 دقیقه
دکتر امین غلامی

380 هزار تومان

کلیک اینجا

دکتر خاویر رومرو
آقای هادی حسنعلی
گروه بسکت بیت
9
نهمین دوره بین المللی
 
12 ساعت و 29 دقیقه
 
دکتر امین غلامی

 

280 هزار تومان

 

کلیک اینجا

آقای ساندر بیجننس
آقای دومینیک چیکت
آقای تیموتی هیوآنگ
خانم واروارا لایچاکوا
آقای برایان للیولین
آقای مارسل استراب
آقای الی تانمر
آقای مارک کلارد
آقای فیلیپ لجوبیکیک
آقای الکساندر لوپیککلو
آقای مت اسلون
آقای برت کلیکا
آقای کوین دویت
10
دوره مشترک طراحی بازی های
ادراکی-حرکتی با امریکا
9 ساعت و 35 دقیقه
آقای دکتر امین غلامی

320 هزار تومان

کلیک اینجا

آقای برت کلیکا
آقای حسین حسین زاده
11
دروه مشترک طراحی بازی های
ریتمیک حرکتی با اسپانیا
9 ساعت و 13 دقیقه
آقای دکتر امین غلامی

320 هزار تومان

کلیک اینجا

خانم دکتر ماریا خوزه
آقای حسین حسین زاده
12
کارگاه آموزش نحوه برگزاری کلاس های آنلاین
بازی و ورزش کودکان
4 ساعت و 40 دقیقه
آقای دکتر امین غلامی

180 هزار تومان

کلیک اینجا

آقای علی بهشتی
13
کارگاه بین المللی فیتنس حسی کودکان
4 ساعت و 49 دقیقه
آقای دکتر امین غلامی

320 هزار تومان

کلیک اینجا

آقای مت اسلون

14

کارگاه بازی های استیکی جیم

(چسبینو)

36 دقیقه

آقای دکتر امین غلامی

180 هزار تومان

کلیک اینجا

15

کارگاه اصول مربیگری مهارت های پایه ورزشی ورزشکاران جوان (بر پایه سبک چند رشته ای)

5 ساعت و 9 دقیقه

آقای دکتر امین غلامی

315  هزار تومان

کلیک اینجا

آقای برت کلیکا
آقای دومینیک چیکت
آقای دکتر ریک هاوارد
خانم شیتال ریسونی