اطلاعات دوره

1584 زمان

52985 حجم فایل

سوالات سوالات متداول
توضیحات
مشخصات کلی
کیفیت 8128
مدت زمان فیلم 71584
حجم فیلم 952985
کیفیت 8128
مدت زمان فیلم 71584
حجم فیلم 9rrr
کیفیت 8128
مدت زمان فیلم 7rrrrrrr
حجم فیلم 950 مگ
کیفیت 8128
مدت زمان فیلم 72100
حجم فیلم 95000
کیفیت 8128
مدت زمان فیلم 72000
حجم فیلم 969205
کیفیت 8128
مدت زمان فیلم 724185
حجم فیلم 952985
دیدگاه
دیدگاه شما :

نقاط قوت :
نقاط ضعف :