دسترسی به فیلم های تدریس و استراحت های فعال دوره مجازی مشترک اصول مربیگری مهارت های ادراکی حرکتی کودکان (7 و 8 اسفند). ویژه شرکت کنندگان دوره. مهلت دسترسی تا پنجشنبه 14 اسفند 1399 است.

ورود