همکاری با مبتکران

در راستای فراهم آوردن بستری مناسب برای توسعه کسب و کار فعالین و ایده پردازان حوزه بازی و ورزش کودکان، مبتکران بازی می توانند پس از ثبت نام در قسمت (ویژه مبتکران) در صفحه ویژه کاربری، منابع آموزشی خود را در قالب کلیپ کوتاه آموزشی، بروشور، کتابچه الکترونیکی و موارد مشابه بارگزاری نموده و پیشنهاد قیمت فروش ارائه دهند. منابع آموزشی آنها پس از بررسی و تایید ناظرین علمی سایت در سایت درج می شود. در صورت دانلود منابع آموزشی، 50 درصد درآمد خالص بدست آمده از طرف سایت به طور خودکار به حساب بانکی مبتکر واریز می گردد.