محتوای دوره های بین المللی

ردیف عنوان دوره تعداد کلاس نام مدرسین دوره ویژه هزینه دوره تهیه دوره
1 دومین دوره بین المللی  -

دکتر امین غلامی

آقای دومنیک

 

مربیان، معلمان،

دانشجویان تربیت بدنی

-  
2 سومین دوره بین المللی  -

دکتر امین غلامی

​​​​​​​آقای دومنیک

مربیان، معلمان،

دانشجویان تربیت بدنی

-  
3 چهارمین دوره بین المللی  -

دکتر امین غلامی

آقای دومنیک

مربیان، معلمان،

دانشجویان تربیت بدنی

-  
4 پنجمین دوره بین المللی  - دکتر امین غلامی

مربیان، معلمان،

دانشجویان تربیت بدنی

-  
5 ششمین دوره بین المللی  -

دکتر امین غلامی

آقای ادیز توکسوی

​​​​​​​آقای دومنیک

 

مربیان، معلمان،

دانشجویان تربیت بدنی

-  
6 هفتمین دوره بین المللی  - دکتر امین غلامی

مربیان، معلمان،

دانشجویان تربیت بدنی

-  
7 هشتمین دوره بین المللی - دکتر امین غلامی

مربیان، معلمان،

دانشجویان تربیت بدنی

-  
8 نهمین دوره بین المللی -

دکتر امین غلامی

​​​​​​​دکتر 

مربیان، معلمان،

دانشجویان تربیت بدنی

-  
9   -     -