محتوای آموزشی کانون علمی بازی و ورزش کودکان به مدت یک ماه با محتوای بیش از  300 دقیقه آموزش مدرسین برجسته بین المللی و ویدیو های دوره های آموزشی کانون در کشور.

ورود