بازی های ریتمیک حرکتی

دپارتمان بازی های ریتمیک حرکتی دارای چهار نوع پکیج می باشد.

  1. بازی های ریتمیک با چوبک
    ( هزینه پکیج برای شرکت کنندگان دوره مشترک آموزش بازی های ریتمیک حرکتی کودکان(ترکیه،مجازی) : 282 هزار تومان می باشد.)
  2. بازی های کاپ گیم
  3. بازی های بادی پرکاشن
  4. بازی های ترکیبی