همکاری با کانون

فعالین حوزه بازی و ورزش کودکان اعم از مربیان، معلمان، مدیران و ... در سطح کشور می توانند به منظور همکاری با کانون در فعالیت های تعریف شده در شرح خدمات کانون اطلاعات ذیل را تکمیل نمایند.

درخواست تدریس