فعالیت های انجمن

فعالیت های انجمن در حال حاضر شامل :

-برگزاری انواع فستیوال های بازی کودکان  مانند : بازی با لوله های فومی ،کف بازی  و آب بازی ، کثیف کاری و رنگ بازی و ….

-نظارت بر برگزاری کلاس های بازی و ورزش کودکان .

-برگزاری کارگاه های آموزشی.

-ارایه مشاوره و راهنمایی در خصوص تجهیز و راه اندازی باشگاه ها و خانه های بازی و ورزش کودکان .

-تهیه و معرفی وسایل بازی و ورزش کودکان .