در مورد IPA

انجمن بین المللی بازی (International Play Association- IPA) یک سازمان بین المللی غیر دولتی است که در سال 1961 تاسیس شد.
هدف IPA حفاظت، حفظ و تقویت حق بازی برای کودکان به عنوان یک حق انسانی اساسی است.

  ~Article 31 of the United Nations Convention on the Rights of the Child

“That every child has the right to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts.

That member governments shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities  for cultural, artistic, recreational and leisure activity.”


~ ماده 31 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک

“هر کودکی حق داشتن استراحت ،تفریح و اوقات فراغت دارد، او حق دارد بازی کند و سرگرمی های مناسب سن خود را داشته باشد و آزادانه در فعالیت های فرهنگی و هنری شرکت کند. دولت های عضو سازمان ملل باید بر حق کودکان خود به طور کامل در زندگی فرهنگی و هنری احترام گذاشته و ترویج دهند و باید فرصت های مناسب و برابر برای فعالیت های فرهنگی، هنری، تفریحی و اوقات فراغت فراهم آورند. “